Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, zijn alle transacties met Delici BV onderhevig aan deze algemene voorwaarden. Door zijn bestelling aanvaardt de koper onherroepelijk dat onderhavige voorwaarden worden toegepast met uitsluiting van alle andere, zelfs indien deze later worden medegedeeld.

 

  1. Tenzij anders is overeengekomen, worden al onze facturen contant en zonder aftrek van korting betaald. In geval van aanvaarding van een betaling na ontvangst van de factuur, zal ten laatste worden betaald op de factuur aangegeven vervaldag en zonder aftrek van korting.

 

  1. Al betalingsvertraging op de door Delici BV vastgestelde vervaldag zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verhoging voortslepen, voorafgaand van 12 % het jaar, verlengd met een vaste en onvatbare voor inkorting vergoeding van 17 % met een minimum van 75 €. Deze clausule doet geen afbreuk aan de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. Buiten deze interesten zal ook het vereisende bedrag van 12,50 € voor het verzenden van een brief en van 25 € voor de verplaatsing van een persoon verhoogd worden. De justitiekosten en de eventuele verdedigingskosten zullen bovendien ten laste van de schuldenaar zijn.

 

  1. De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledig betaling van de prijs. Rekening houdend let de voorgaande bepalingen zijn alle risico’s ten laste van de koper vanaf de levering. De betaalde voorschotten blijven door de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

  1. De straffen opgelegd aan de koper in geval van niet naleving van zijn verplichtingen zullen zich ook opdringen aan de verkoper als hij de zijnen niet zou naleven.

 

  1. Elk tegenspraak moet binnen de acht dagen vanaf de ontvangst van de factuur per aangetekende brief kenbaar gemaakt worden.

 

  1. Onze verkoopcontracten worden beheerd door de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van onze jurisdictie.